Les proves d’accés a la universitat o proves PAU són un requisit per a l’alumnat que té el títol de batxillerat o equivalent per accedir a les universitats.

Són unes proves que es fan al Juny o al Setembre i juntament amb la nota de batxillerat o equivalent, es fa mitjana per a obtenir la nota final. Aquesta nota permet entrar als estudis desitjats sempre que sigui igual o superior a la nota de tall d’accés a la universitat en qüestió.

Les preparació d’aquestes proves té una durada d’entre 1 i 3 mesos, i requereix d’una especial atenció de l’aplicació dels coneixements apresos al llarg de les diferents etapes d’aprenentatge, en especial, de l’etapa del Batxillerat.

És molt important anar assolint correctament tots els coneixements, però sobretot, saber-los expressar en el format adequat davant les proves. Per això, Novacadèmia ofereix classes individuals i personalitzades de preparació de les proves PAU.

Altrament, els packs de 20 hores es poden usar indistintament amb classes de reforç, preparació de les proves PAU o d’altres matèries.