UNA METODOLOGIA ÚNICA I EXCLUSIVA

El nostre mètode en l’aprenentatge de l’anglès, és el mètode CAMBRIDGE ENGLISH. Aquest mètode presenta diferents avantatges davant altres mètodes que podeu trobar al mercat.

Permet un aprenentatge homogeni en les diferents competències de la llengua: Speaking, Writing, Reading, Grammar & Vocabulary, Use of English i Listening.

És un mètode que abarca des de P3 fins a nivells professionals en adults i és l’únic mètode acceptat a més de 130 països al món, que presenta milers d’estudiants als seus exàmens oficials cada dia.

CAMBRIDGE ENGLISH és una entitat que pertany a la universitat de Cambridge al Regne Unit i que fa fortes inversions per la recerca i la investigació professional de l’anglès com a llengua estrangera. La mateixa Universitat edita llibres que permeten l’aplicació real i total del mètode dins les aules en activitats extraescolars.

Els centres oficials com NOVACADÈMIA rebem d’una banda formació continua per part de CAMBRIDGE ENGLISH, així com disposem d’un ampli catàleg de productes i materials digitals, que es renoven i actualitzen cada curs, per poder oferir als nostres alumnes una formació de qualitat i avançada.

Els seus exàmens oficials són els més reconeguts per escoles superiors, universitats i màsters tant al nostre país com a tot el món.

SET MOTIUS PER TRIAR EL MÈTODE CAMBRIDGE

Desenvolupa les competències lingüístiques en anglès per a la vida actual.

Els exàmens de Cambridge English estan dissenyats per avaluar com els estudiants utilitzen l’anglès en situacions de la seva vida quotidiana.

Exàmens dissenyats per a una gran varietat de nivells i objectius.

Tots els exàmens de Cambridge English estan alineats amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL), que és la norma internacional per descriure el nivell de competència lingüística d’una llengua.

Reconeixement a nivell mundial per treballar, estudiar i viatjar.

Milers d’universitats, empreses i governs de tot el món accepten els certificats dels exàmens de Cambridge English. Aquests exàmens obren la porta per accedir a una educació superior, millorar les oportunitats laborals i ampliar les possibilitats d’elegir estudis i treball.
Els certificats de Cambridge English són reconeguts per a propòsits migratoris i acadèmics al Regne Unit, a Austràlia, Estats Units i Canadà.

Disposa d’una gran varietat de recursos de recolzament per a l’ensenyament i l’aprenentatge.

El Mètode Cambridge disposa d’una àmpla gama de recursos oficials de Cambridge English: vídeos, aplicacions i jocs interactius per ajudar als alumnes a practicar i millorar les seves competències lingüístiques. També disposen d’una gran gamma de recursos per a professors que inclouen certificacions, cursos de desenvolupament professional i materials per fer de l’aprenentatge de la llengua anglesa, una experiència efectiva, gratificant i enriquidora.

És internacional i accessible a tot el món.

És un mètode inclusiu que accepta les diferents varietats de l’anglès que hi ha a tot el món. Totes les proves auditives contenen accents provinents de diferents regions del món, i no només dels Estats Units o del Regne Unit. Hi ha més de 2.800 centres examinadors autoritzats en 130 països, i més de 52.000 centres oficials de preparació d’exàmens avalats per Cambridge English.

Segur, confiable i equitatiu.

Els exàmens de Cambridge English estan dissenyats per ser equitatius amb tots els candidats, sigui quina sigui la seva edat, gènere, nacionalitat, idioma o ètnia. Les organitzacions poden comprobar la validesa de les certificacions i els resultats en línia.

Recolzats per investigacions de primer nivell.

Els exàmens de Cambridge English estan recolzats per les exhaustives investigacions realitzades pel major equip d’investigació especialitzat en evaluació lingüística. Volem oferir les nostres millors activitats i treballs d’investigació.

LES DINÀMIQUES DINS DE L’AULA

També treballem amb dinàmiques i eines complementàries que beneficien i milloren l’aprenentatge.

Learning by doing, o aprenentatge basat en l’experiència.

Permet aplicar d’una manera pràctica els coneixements que s’adquireixen, convertint així el procés d’aprenentatge en un espai educatiu divertit i diversificat que permet a cada alumne avançar de la manera més òptima per a ell mateix amb un aprenentatge natural.

Aquesta estratègia permet a l’alumne observar i identificar els processos creant un impacte dels seus propis actes en un context particular. Fomenta el sistema intern de cada alumne d’aprendre nous coneixements i l’involucren activament en el procés.

Drilling, o repetició constant d’un concepte.

És una tècnica d’aprenentatge caracteritzada per la repetició sistemàtica de conceptes, exemples i problemes de pràctica. El drilling és un exercici disciplinat i repetitiu, que s’utilitza com a mitjà per ensenyar i perfeccionar una habilitat o un procediment. Com a estratègia instructiva, promou l’adquisició de coneixements o destreses mitjançant l’entrenament sistemàtic de múltiples repeticions, assajos i pràctiques per aprendre o adquirir competències. Similar a la memorització, el drilling consisteix en repetir habilitats específiques que permetran desenvolupar o mantenir les seves habilitats específiques, que s’haurien de convertir en les bases per a un aprenentatge més significatiu. 

El professor ha de modelar una paraula o frase a la vegada que els alumnes la repeteixen. Hi ha diferents tipus de drill, com ara el drill oral, que implica a tota la classe repetint una mateixa paraula o frase, i el drill de substitució, on el professor canvia les paraules indicades després de cada repetició.

CLIL, o adquirir una base cultural a través de l’anglès.

CLIL significa Aprenentatge Integrat de Continguts i Idiomes i es refereix a ensenyar assignatures com ara ciències, història i geografia a estudiants a través d’una llengua estrangera, em aquest cas l’anglès.

El CLIL potencia l’aprenentatge de conceptes culturals de diferents àmbits i matèries amb la simultanietat de l’aprenentatge d’una llengua estrangera.

Speaking-based system, o sistema basat en la parla de la llengua.

A les escoles, en general, ja ensenyen gramàtica, però per temes d’organització, durada, hores de classe i quantitat d’alumnes per classe, es fa molt difícil parlar la llengua dins de l’aula. Per això, el nostre mètode se centra en reforçar la gramàtica però treballant molt a nivell verbal, fonètic i de pronunciació.

Thinking-based learning, o aprenentatge basat en el pensament. 

Consisteix en la contextualització, l’anàlisi, la relació i l’argumentació davant de l’utilització de la memòria per a la retenció dels conceptes a aprendre, per tant, parlem del desenvolupament d’un pensament eficaç i de convertir la informació en coneixement.

Project-based learning o aprenentatge basat en projectes.

Permet l’adquisició de coneixements i competències clau a través de l’elaboració de projectes que donen resposta a situacions reals. Partint d’un problema o situació real, enlloc del tradicional model teòric i abstracte,  la formació permet l’assoliment de competències complexes com el pensament crític, el raonament lògic, la resolució de problemes i la comunicació eficaç.

Competency based learning o aprenentatge basat en les competències.

Representa un conjunt d’estratègies per assolir una millora de les habilitats personals i professionals de cada alumne de manera individual pel benefici conjunt de l’empresa. El docent té la missió d’oferir una dimensió més tangible dins les accions formatives que imparteix.

I com es veu això reflectit en l’aprenentatge de les llengües? L’anglès no és un element estàtic sense variables ni canvis, sinó que és una eina en constant evolució, formament i aprenentatge. Aquestes dinàmiqiues i sistemes de treball permeten als alumnes assimilar els coneixements pas a pas però sempre involucrant-se activament.

Per últim, incorporem a les nostres classes noves apps que permeten la interacció continua de l’alumne amb el docent, alhora que estimula l’alumne a la participació activa a la classe. Una d’aquestes apps és el KAHOOT.