GABINET PSICOPEDAGÒGIC

Els  T.E.A. (transtorns específics d’aprenentatge) són una causa molt freqüent de fracàs escolar. Es tracten de trastorns de base neurobiològica, sovint amb un component genètic, que condicionen l’assoliment d’un o més d’un aprenentatge de forma adequada tot i tenir un nivell normal d’intel·ligència i rebre una instrucció adequada.

Afecten molts infants en edat escolar, entre un 5 i un 15% d’aquests.

Els T.E.A. persisteixen al llarg de la vida.

Per tant, és important diferenciar-los de les dificultats transitòries o evolutives. Les dificultats que presenten els alumnes amb T.E.A. són persistents i tenen una repercussió negativa en el progrés de l’infant durant tota l’escolaritat.

Així doncs, a l’hora de realitzar un diagnòstic cal tenir en compte la història clínica del cas i la persistència mínima de sis mesos per tal de poder parlar de què aquestes dificultats en l’aprenentatge i les habilitats acadèmiques es poden associar amb un trastorn específic de l’aprenentatge.

Un cop recollida tota aquesta informació a través de diferents tècniques de recollida d’informació, caldrà valorar quines són les necessitats reals del cas i realitzar un pla d’intervenció ajustat a aquestes.

 

Com s’ intervé en un T.E.A.?

Per tal d’intervenir en un transtorn específic d’aprenentatge cal recollir en un primer moment tota la informació del cas. Així doncs, és imprescindible tenir una primera entrevista amb els pares del nen/a, poder comptar amb els informes mèdics, psicològics i escolars del cas i, sempre que sigui possible, poder realitzar una coordinació amb la resta de professionals de diferents àmbits que treballin amb el cas.

Així doncs, un cop recollida tota la informació necessària, es procedeix a elaborar un pla d’actuació ajustat a les necessitats reals del cas. Per tal de poder fer-ho, és imprescindible marcar uns objectius de treball a curt, mig i llarg termini.

A partir d’aquí, es comencen a realitzar les sessions de reeducació necessàries per a implementar les mesures plantejades al pla d’actuació i es valora l’ajust d’aquestes a partir dels resultats obtinguts i el progrés del nen/a.

Finalment, es realitza l’anàlisi d’aquests resultats i es valoren novament les necessitats del cas per tal de poder oferir una atenció ajustada a aquestes.

 

Des del Gabinet Psicopedagògic de NOVACADÈMIA seguim el següent procés d’intervenció:

Pensem que és imprescindible la coordinació família-escola-gabinet per tal de poder realitzar una intervenció ajustada i oferir en tot moment la millor atenció a les necessitats dels nens i nenes que reben suport psicopedagògic.

 

Així doncs, ens basem en la intercomunicació permanent amb els diferents agents implicats en l’atenció de cada cas:

Seguiment permanent amb la família i petita reunió de forma mensual.

Reunions trimestrals amb l’escola.

Coordinacions puntuals amb la resta de professionals que treballen amb el nen/a, quan s’escau.

Finalment, la valoració del progrés i dels resultats obtinguts al llarg de les sessions de reeducació es reflecteixen en un informe trimestral en el qual s’especifica el pla d’actuació dut i es valoren novament les necessitats del cas, reajustant els objectius plantejats quan sigui pertinent.

 

 

Quins T.E.A. podem trobar?

TDA/H: Transtorn del dèficit d’atenció i/o hiperactivitat

TELL: Transtorn específic del llenguatge

Dificultats en l’adquisició de la lectura: dislèxia

Dificultats per les matemàtiques: discalcúlia

Dificultats en el desenvolupament de l’expressió escrita: disgrafia i disortografia

 

A on s’intervenen aquests alumnes?

L’avantatge principal d’aquest servei és que es poden fer les intervencions a la mateixa escola o en el domicili de l’alumne. 

 

És un servei individual o en grup?

És un servei que només es pot prestar de manera personalitzada perquè cada alumne té unes necessitats específiques. 

Les famílies sòcies de l’AMPA gaudeixen d’unes condicions econòmiques especials. Nobstant, em diferents condicions econòmiques és extensibles a famílies no sòcies de l’AMPA, ex-alumnes i germans.

Les famílies contracten de manera individual aquest servei a través del nostre departament de secretaria i atenció a l’alumne.

 

Seguiment evolutiu de l’alumne

El professional responsable de la reeducació psicològica de l’alumne emet trimestrament un informe de seguiment on es valoren, des d’un `punt de vista psicopedagogic, diferents habilitats i competencies, i l’evolució de les mateixes.