FORMACIÓ BONIFICADA

1. Beneficis de la formació bonificada per a empreses.

La formació bonificada és aquella que les empreses poden compensar a través de les cotitzacions mensuals a la Seguretat Social.

Els fons que financen aquest sistema provenen de la recaptació de la quota de formació professional que realitza la Seguretat Social, dels ajuts del Fons Social Europeu i de les aportacions específiques establertes al pressupost del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

L’ens regulador de la Formació Bonificada és la Fundació Tripartita per a la Formació en l’Ocupació.

Els beneficis de la Formació Bonificada són:

  • Personalització de les accions formatives d’acord amb el negoci i a l’estratègia de cada empresa
  • Adequació dels calendaris i durada de la formació a les necessitats de l’empresa
  • Accessible per totes les empreses i professionals independents
  • Bonificació total o parcial en funció del nombre d’empleats
  • Gestió administrativa senzilla i deduïble directament per l’empresa

Els únics requisits per a optar a la Formació Bonificada són:

  • Tenir un centre de treball establert a Espanya
  • Estar al corrent del pagament davant l’Agència Tributària i la Seguretat Social
  • Tenir contractats treballadors en actiu

TAULA DE CRÈDIT DISPONIBLE

un

TAULA DE CO-FINANCIACIÓ PRIVADA

cofi

Les dues taules anteriors són importants a l’hora de calcular l’import bonificable i l’import que l’empresa ha d’aportar.

La primera ens indica quin és el crèdit disponible per a una empresa en funció del seu nombre mig d’empleats a l’any anterior. Les empreses d’1 a 5 empleats tenen un import fix de 420,00€/anuals.

Per a la resta d’empreses, el percentatge indica quin rati sobre el que han pagat dins les quotes de Seguretat Social en concepte de formació l’any anterior, se’ls assigna.

La segona taula indica quin rati sobre el total de l’acció formativa han de pagar les empreses en funció del nombre de treballadors. Per exemple, una empresa de 20 treballadors, ha d’assumir sempre, malgrat tingui crèdit suficient, un 10% de l’import total de les seves accions formatives.

2. Com ho gestionem?

Tota empresa que cotitzi pels seus treballadors al Règim General de la Seguretat Social, disposa d’una quota per a finançar la formació dels seus empleats. Així, per exemple, les empreses entre 1 i 5 treballadors, disposen de 420,00€ anuals per a formació, quantitat que va en augment en funció del nombre de treballadors.

L’avantatge d’aquest sistema, regulat pel Real Decret 395/2007 de 23 de Març de 2007, és facilitar a les empreses el desenvolupament de programes de formació a mida de les seves necessitats i totalment personalitzats.

Els treballadors per compte propi donats d’alta al Règim General de la Seguretat Social també se’n poden beneficiar.

3. Quin és el funcionament?

. L’empresa ha d’abonar una factura amb el cost de la formació, que posteriorment, podrà ser bonificada totalment o parcialment dels pagaments de la Seguretat Social del mes següent a la finalització de l’acció formativa sempre abans de la finalització de l’any en curs.

. És molt important que l’empresa que realitza la formació conegui els procediments i la normativa que marca la Fundación Tripartita per la correcta gestió de la bonificació evitant així possibles incidències pel client que rep la formació.

Tots els nostres cursos d’idiomes i la majoria de les accions formatives que us oferim en altres àmbits, poden ser bonificats a través dels crèdits formatius de la Fundación Tripartita. NOVACADÈMIA Serveis Formatius S.L. és Entitat Organitzadora de Formació Bonificada, el que facilita als nostres clients corporatius la gestió de les seves bonificacions, i garanteix la màxima eficiència en l’aprofitament dels seus crèdits formatius.

Per a conèixer el teu crèdit formatiu, pots fer-ho directament dins la web de la Fundación Tripartita, o demanar-nos-ho a nosaltres. En aquest cas, hem de signar una autorització per poder fer la consulta en nom teu.

4. Documentació

NOVACADÈMIA s’encarrega de gestionar tota la documentació del curs, aspecte clau i certament complex en cursos bonificats.

Des de la comunicació de l’acció formativa, fins els controls d’assistència, els certificats del curs, les enquestes de qualitat i la comunicació de tancament, tots els passos a seguir són obligatoris i cal gestionar-los en temps i forma.