FIRST CERTIFICATE in ENGLISH

El FCE és el primer nivell de reconeixement mundial i que dóna accés tant als estudis superiors dins de l’estat espanyol com als estudis en un país estranger. Correspon a un B2 dins del MCER (Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües). Un cop assolit aquest nivell, es considera que una persona ja està preparada per a enfrontar-se completament al món laboral amb la llengua anglesa com a idioma vehicular. Aquest és també l’últim nivell intermedi, abans d’iniciar les etapes dels nivells professionals.

Certificar aquest nivell és una mostra de les capacitats adquirides a nivell gramatical, de comprensió lectora, de comprensió auditiva, d’escriptura i de l’ús de l’anglès.

Els aspectes principals que s’han de consolidar al finalitzar aquesta etapa són:

  • Adquisició d’habilitats comunicatives amb nadius i expressió oral i escrita amb flu¨ïdesa
  • Entendre i aplicar les idees principals de textos complexos que tractin qualsevol tipus de concepte (inclosos conceptes abstractes).
  • Produir textos i discursos clars i detallats sobre temes diversos, així com debatre perspectives i contrastar idees.
  • Preparació amb èxit per a exàmens oficials de Cambridge English.
  • Aprendre i transmetre una sèrie de valors i aplicar unes conductes de comportament adequades.

Aquest nivell es correspon habitual però no necessàriament amb Batxillerat, Cicles Formatius o Estudis de Grau Universitari. De fet, és el nivell mínim exigit actualment per poder obtenir una graduació en estudis universitaris. Tanmateix és el nivell mínim sol·licitat en un gran nombre d’Universitats Privades i Escoles de Negocis abans de cursar determinats Màsters. Els alumnes que cursen aquest nivell treballen projectes en paral·lel amb el seu aprenentatge més teòric.  Són projectes relacionats amb treballs de recerca o d’altres treballs d’àmbit escolar on es dona molta importància a les habilitats comunicatives, d’exposició i de presentació dels alumnes. La qualitat del lèxic així com la seva riquesa prenen un pes molt important en aquest nivell i s’ensenya a l’alumne a pensar en anglès per poder-se expressar de manera més correcta i àgil a la vegada. És molt habitual que una vegada l’alumne assoleix aquest nivell es presenti a l’examen oficial de CAMBRIDGE ENGLISH, First Certificate in English, obtenint així una acreditació que pot ser clau en el futur personal i professional de l’alumne.

El nostre professorat rep formació continua interna i externa per oferir als nostres alumnes el millor servei possible i especialment per acompanyar-los i assessorar-los en el seu procès d’aprenentatge de la llengua anglesa.

Vivim molt d’aprop l’evolució dels nostres alumnes i els fem costat en els moments més complicats. L’aprenentatge de la llengua anglesa és una cursa de fons, cal ser constants i no baixar el ritme, però és contrapruduent córrer massa o interrompre contínuament el procès.

Aconseguir un títol com el FIRST CERTIFICATE per a molts alumnes representa assolir un somni, i haver estat part d’ell, és la millor recompensa per a nosaltres.

Quan arriba el dia de l’examen, els acompanyem i els motivem perquè els nervis no els facin perdre la concentració i estem molt orgullosos de poder dir que el nostre índex d’aprovats en exàmens oficials de CAMBRIDGE ENGLISH és del 95%.