COORDINACIÓ AMB LES AMPAs/AFAs

Som conscients de la responsabilitat i compromís que recau en les vostres mans a l’hora de seleccionar els millors serveis per als nens i nenes i per a les seves famílies. També sabem que quan hi ha un canvi, la comunicació de les noves activitats o de la nova empresa responsable de dur-les a terme, cal que sigui molt eficient.

Per això, totes les activitats de promoció de les activitats que hem relacionat a l’apartat serveis de valor afegit són totalment gratuïts per a vosaltres i els vostres alumnes.

Treballem contínuament de la vostra mà, des de la implantació del servei, durant el curs escolar i a final de curs per dur a terme els festivals, actes de lliurament de diplomes, proves de nivells oficials i tancament de curs. Només treballant en equip es poden assolir els nivells de satisfacció que actualment i des de fa anys NOVACADÈMIA assoleix entre les famílies que contracten els nostres serveis extraescolars i entre les AMPAs/AFAs que ho fan possible.

CALENDARI ESCOLAR

Les activitats extraescolars es fan des del mes de setembre o octubre i fins el mes de maig o juny, en funció de l’escola i dels seus requeriments.

Els casals es fan per Setmana Santa, des de la darrera setmana de juny fins la primera d’agost, des de la darrera d’agost fins l’inici del curs escolar. També s’ofereix casal durant les vacances de Nadal.

Les classes a cada AMPA/AFA/escola s’adapten al seu calendari escolar. Els dies que són festius nacionals, autonòmics, locals o de lliure disposició, no es duu a terme l’activitat i no es pot recuperar.

Davant de sortides massives com per exemple colònies, s’ofereixen sempre alternatives per recuperar aquestes classes, com passar-la a una altra setmana, o allargar 30 minuts les següents classes fins arribar al temps de la classe no feta.

Si les classes es suspenen por motius de força major com meteorologia, impossibilitat d’arribar al centre, etc, es recuperen igual que en el cas anterior.

Les vagues poden ser o no recolzades pels professors. En aquests casos sempre oferim serveis mínims.

L’AMPA facilitarà a NOVACADÈMIA el mes de setembre el calendari escolar del centre, el qual es penjarà als xats de whatsapp que es creen amb les famílies de cada grup d’alumnes.

ALTES I BAIXES

Les activitats es mantenen obertes durant tot el curs escolar.

Per donar d’alta un alumne cal omplir i signar digitalment un formulari d’inscripció online que conté les dades de l’alumne i de la família, les autoritzacions de LOPD i drets d’imatge, qualsevol informació relacionada amb intoleràncies, informes psicopedagògics, les dades de pagament i l’autorització de sortida sense adult o recollida per part d’altres persones. Aquestes dades es podran modificar i actualitzar al llarg del curs. A més, el programa notifica al correu de l’AMPA quan hi ha una nova inscripció i aquesta pot emmagatzemar-les, analitzar-les, etc.

Si l’activitat no disposa de plaça es posarà l’alumne en llista d’espera i es mirarà si hi ha prou alumnes en espera per obrir nou grup. Les baixes s’han de comunicar a través del formulari online corresponent per a baixes i no més tard del dia 20 del mes anterior al de la baixa.

Els alumnes amb pagament trimestral no podran recuperar l’import proporcional al període no utilitzat. Si una baixa afecta al mínim del grup, aquest es mantindrà fins que es trobin alternatives vàlides com per exemple noves altes, unificació de grups, etc.

Al formulari d’inscripció online figuren les normes relacionades amb les altes i baixes dels alumnes.

Sempre que hi ha una alta, es valora el grup/nivell que s’assignarà al nen/a així com la disponibilitat de plaça. En el cas de les baixes, es demana sempre als pares el motiu de la mateixa per poder treballar de manera continua en possibles millores i aprofitar tot comentari constructiu que ens vingui des de les famílies.

FORMES DE PAGAMENT

NOVACADÈMIA facilita a les famílies el pagament de les activitats, incorporant al sistemes tradicionals, el sistema de pagament online mitjançant targeta de crèdit. A més, bonifica a les famílies que paguin de manera trimestral amb un 10% de descompte sobre les tarifes mensuals.

El sistema és una plataforma incorporada a la web, 100% segura, i que estalvia temps a totes les parts i simplifica el procès.

Per a aquelles famílies que prefereixin el pagament per domiciliació bancària, NOVACADÈMIA s¡encarregarà de girar els rebuts mensual o trimestralment, en funció de l’opció escollida, amb un recàrrec sobre les tarifes bonificades de pagament amb targeta de 2€ sobre qualsevol de les tarifes.

Tant amb domiciliació bancària com amb targeta de crèdit,els pagaments s’han de fer entre els dies 1 i 5 de cada mes, o el 5 d’octubre, el 5 de gener i el 5 d’abril si és pagament trimestral. En aquells casos on les activitats extraescolars finalitzin al maig, el tercer trimestre es cobrarà proporcional a dos mesos per a alumnes amb modalitat trimestral.

Els rebuts retornats tindran un recàrrec de 5€ per interessos bancaris i hauran de ser abonats en un termini de 5 dies naturals mitjançant transferència bancària.